Om os / Foreningen / Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Kunstboxen

 
§ I.                     
FORENINGENS NAVN:

Foreningens navn er: KunstBoxen.
Foreningens hjemsted er Mariager.
  
§ 2.                  
FORENINGENS FORMÅL:

Foreningens formål er at fremme interessen for og viden om kunst,
ved at fremme mulighed for, i Mariager, at udstille, holde foredrag/kulturelle arrangementer, undervise og bidrage til udbredelse af og viden om kunstens mangfoldige udtryk og betydninger heraf.

§ 3.
MEDLEMSKAB:   
               
Som medlem kan optages enkeltpersoner. Alle som søger om medlemskab, optages efter bestyrelsens godkendelse.
Der kan tegnes flere medlemskaber.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsens formand med en måneds varsel.
 
§ 4.
REGNSKAB OG KONTINGENT:

Regnskabsåret er fra 1. Januar til 31. December, begge dage incl. Regnskabet underskrives efter revidering, af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
 
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. 
Restancer skal være dækket senest 1. December.
 
Kontingent opkræves kvartalsvist. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.
 
§ 5.  
FORENINGENS DRIFT:             
   
Foreningens midler tilvejebringes ved medlemskontingent, tilskud og fondsmidler.
 
§ 6.
FORENINGENS LEDELSE:
Foreningens øverste myndighed er bestyrelsen.
 
 § 7.
ORDINÆR GENERALFORSAMLING:

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt -  senest den 1. marts. Den indkaldes senest 14 dage før afholdelsen og indkaldelsen sker skriftligt til medlemmerne.

Stk. 1:
DAGSORDEN Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1.    Valg af dirigent og referent
2.    Formanden aflægger årsberetning
3.    Kassereren fremlægger revideret regnskab
4.    Fastsættelse af kontingent, herunder indmeldelsesgebyr.
5.    Forslag fra medlemmer og bestyrelse
6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer
7.    Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8.    Valg af revisor og revisor suppleant
9.    Eventuelt
 
Stk. 2:
FORSLAG
Forslag som medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret til bestyrelsen inden den 1. februar. På generalforsamlingen kan kun de forslag komme til afstemning, som er optaget på dagsordenen i henhold til indvarslingen, samt ændringsforslag hertil.
 
Stk. 3:
AFSTEMNINGSREGLER:
På generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal, undtagen ved vedtægtsændringer, hvortil kræves mindst 3/4 af de fremmødte medlemmers stemme.
 
Hvert medlemskab har en stemme.
 
§ 8.                
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal ske, når mindst 20% af medlemmerne, overfor bestyrelsen, fremsætter skriftlig begæring herom. Generalforsamlingen skal i så fald finde sted senest 3 uger efter begæringens fremsættelse.
 
§ 9.
BESTYRELSEN:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. På hvert års ordinære generalforsamling afgår skiftevis to og tre.
 
Alle poster kan besættes ved genvalg.
 
Hvervet som medlem af bestyrelsen og som revisor er ulønnet. 
Generalforsamlingen vælger ovennævnte 5 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen, samt en revisor og revisor suppleant.
 
Bestyrelsen udskiftes første gang ved lodtrækning.

§ 10 .
BESTYRELSENS KONSTITUTION, OPGAVER OG VIRKE:

Bestyrelsen konstituerer sig straks efter generalforsamlingens afslutning og vælger selv formand og kasserer.
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal.

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse. Bestyrelsen er ansvarlig for anvendelse af tilskud, aktiver, evt. Lokaler, for regnskab, dokumentation og øvrig drift. 
Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives.
Bestyrelsen udarbejder årligt et budget, der foreligges på generalforsamlingen.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.
Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde mindst 6 gange årligt, og når formanden eller mindst tre medlemmer ønsker det.
Bestyrelsen fører beslutningsprotokol over afholdte møder.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvelen af bestyrelsen er tilstede.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 11.
TEGNINGSRET:

Foreningen tegnes af formanden og kasseren i forening.
Ved køb under kr. 1.000,- kan kassereren alene underskrive.

§ 12.
FORENINGENSOPLØSNING:

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en i den anledning indvarslet ekstraordinær generalforsamling, for hvilken der gælder samme regler med hensyn til beslutningsdygtighed, som gælder for vedtagelse af vedtægtsændringer. Generalforsamlingen træffer afgørelse om afvikling og disponering af formue til lokale kunstaktiviteter.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling torsdag den 26. Maj - 2016

Per Langgaard Møller - Formand,

Ole Terp - Næstformand,

Ester Haderup Kristensen - Kasserer,

Sonja Clausen - Suppleant,

Aase Schultz - webmaster

 
 
 
 
 
KunstBoxen-Mariager | CVR: 37753955 | Kirkegade 3, 9550 Mariager