Udstillere / Tidligere udstillere / Changying Xiang

Changying Xiang - Akvarel Billedkunstner

Xiang, Changying (CX)
Tlf.: +45 5034 1926
Changying fortæller:
 
Min baggrund.
Jeg er kineser og bor I Danmark. Jeg er arkitekt og partner i byggefirmaet ACA Concept i Aalborg. Før jeg kom til Danmark arbejdede jeg som arkitekt og researcher i Beijing og Harbin i Kina. Det fokuserer på integreret bæredygtigt arkitektur design.
Jeg er interesseret i forskellige former for kunst inklusiv maleri, kinesisk kalligrafi, litteratur osv.
Jeg har specialiseret mig i akvarel og gouache maleri samt tusch tegning. Når jeg sætter farver på mit papir og lærreder, føler jeg min sjæl samler sig, og passionen løber i mine årer.
Jeg blev født I en traditionel kinesisk familie I det sydlige Kina og uddannet på en traditionel kinesisk måde. Jeg startede på at øve mig i kalligrafi som femårig. Jeg er meget stolt over mit lands rige kultur, og jeg holder også meget af det lille skønne Danmark, et ældgammelt land mættet med dejlige mennesker. H.C. Andersens eventyr og kinesiske legender hørte til godnathistorierne i mit barndom. På dette tidspunkt var Den Lille Havfrue og andre danske historier så langt borte, at de kun kunne nåes med fantasien. Nu håber jeg, at jeg kan skabe noget nyt.
For mig er videnskaben og kunsten de to smukkeste diamanter i kronen på vores civilisation. Kunsten kan forfine vort sind og få os til at forstå mere omkring os selv, hvem vi er, hvor vi kommer fra, og hvor vi skal hen. Livet er en ren og klar flamme, og jeg tror, at mennesker kan forbindes med det indre lys fra hinanden. At male verden i farver og sprede den positive energi til verden er min ambition i kunsten. Vi lever i en verden, hvor eventyr og kaos lever sammen. Vi kan måske ikke reducere mørket direkte, men jeg tror, at den mest kraftfulde måde er at skabe mere lys for at sprede skyggen. Der er lang vej at gå, men vejen er fuld af håb.

Mit maleri.
Der er stor forskel på Kina og Danmark, men jeg ser også mange subtile ligheder, der er så smukke og næppe kan forklares sprogligt. Ethvert sprog har rødder i dets eget miljø, men kunsten har en universel indflydelse, som kan krydse kontinenters grænser, tidspunkter, religioner og nationer og kan skabe ekko i enhver vågen sjæl i verden.
På denne udstilling viser jeg to dele af mit arbejde. Den første gruppe er nogle virkelighedsnære billeder, af det jeg ser i Danmark, fra dagligdags indtryk. Jeg maler de interessante indtryk jeg ser, mens jeg bruger min egen måde at arbejde med farver og tusch på. Desuden har jeg en serie postkort, som viser, hvad jeg har set på min sommerferie rundt i Danmark. De tilhører også denne gruppe.
Den anden gruppe er nogle kreative malerier med et mere personligt indtryk. Jeg blander både noget karakteristisk fra Kina med noget af det karakteristiske fra Danmark på en imaginær måde, som et billedsprog. Jeg vil gerne kalde dem en samtale mellem Kina og Danmark. Når smukke civilisationer mødes, opstår farverige drømme, og maleriet er en af måderne på at få drømme til at blive virkelighed, i vore øjne, i vores forstand og i den virkelige verden.

In English:
 
My background

I am a Chinese living in Denmark. I am an architect and partner of building firm ACA Concept in Aalborg. Before coming to Denmark, I worked as an architecht and an urban researcher.

I have interest in different forms of art including painting, Chinese calligraphy, literature etc. I specialize in watercolor painting, gouache painting and inking drawing., when I have colors on my papers and canvas, I feel my soul is being summoned , passion is running in my veils.

I was born in a traditional Chinese family in southern China, and educated in a very traditional Chinese way, I started to practice Chinese calligraphy when I was 5. I am very proud of the long rich culture of my land and I also love small lovely Denmark very much, an ancient land saturated in history and modern civilization with lovely people. H.C. Andersen s fairy tales together with Chinese legends belongs to my bed time stories in my childhood, at that time, little mermaid and other Danish stories is so far that they can only be reached by imagination, now I am inside, I hope I can create new ones.

For me, science and art are the two most beautiful diamond in the crown of our civilization. Art can purify our mind and let us understand more about ourselves, who we really are, where are we from and where are we going, Life is a pure flame, and I believe that people can be connected by the inner light from each other. Paint the world with colors, spreading the positive energy to the world is my ambition of art. We are living in a world where fairy tales and chaos live together, we may not reduce the darkness directly but I believe the most powerful way is to create more brightness to disperse the shadow. There is a very long way to go but full of hope.

4. My paintings

There are great difference between China and Denmark, but I also see many subtle similarity that so beautiful and can hardly to explain in languages, because every language is rooted in its own environment, but art is a universal influence that can cross boundaries of continents, time, religions, nations that can create echos in every soul awake in our world.

In this exhibition, I bring two types of my works, the first group is some realistic paintings of what I see in Denmark, they are from daily scenes of Denmark. I paint the interesting scenery I see using my own way of using color and ink. And a series of postcard paintings recording what I saw during my summer trip in Denmark also belongs to this group. The second group is some creative paintings with more of my personal expression, I merge both Chinese characters and the Danish characters together in an imaginary way, like a metaphor. I would like to call them a conversation between China and Denmark, when beautiful civilizations meet, colorful dreams will happen, and painting is one of the way to make the dreams become realistic, in your eyes, in your understandings and in our real world.

Slide Show with my Paintings

KunstBoxen-Mariager | CVR: 37753955 | Kirkegade 3, 9550 Mariager